HomeDIAGNOZA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej wykonujemy następujące badania:

- diagnozę dojrzałości szkolnej celem przyspieszenia bądź odroczenia obowiązku szkolnego

- diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia,

- diagnozę sprawności intelektualnej,

- diagnozę rozwoju emocjonalnego,społecznego dziecka,

- diagnozę zaburzeń lękowych (nerwic), depresji, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia) i innych zespołów psychopatologicznych,

-  przesiewową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera),

- diagnozę percepcji słuchowej i wzrokowej oraz funkcji percepcyjno-motorycznych,

- badanie lateralizacji,

- badanie zdolności grafomotorycznych,

- diagnozę wiadomości i umiejętności szkolnych,

- badanie w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii,

- badanie w kierunku przyczyn zaburzeń zachowania,

- badanie w kierunku zaburzeń koncentracji uwagi oraz nadpobudliwości psychoruchowej (ADD/ADHD),

- inne badania psychologiczne oraz pedagogiczne mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów ucznia w szkole.

Badanie zakończone jest wydaniem pisemnej opinii wraz z zaleceniami dla nauczycieli i rodziców lub pełnoletniego ucznia, które powinny być stosowane w celu rozwiązania konkretnego problemu.