HomePORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA

NIEPUBLICZNA PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

"PROMYK"

                                                                      w Ostrowie Wielkopolskim

PORADNIA JEST PLACÓWKĄ NIEPUBLICZNĄ NA PRAWACH PORADNI PUBLICZNEJ.

 

Oznacza to, że możemy tak samo jak poradnia publiczna wystawiać opinie i inne zaświadczenia, które są realizowane w szkołach, przedszkolach i innych placówkach publicznych i niepublicznych.

             Poradnia została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Ostrowski po numerem 75.

Poradnia nie podlega rejonizacji. Oznacza to, że pomagamy uczniom, przedszkolakom ich rodzicom oraz nauczycielom z terenu całej Polski. Do Poradni nie jest wymagane żadne skierowanie.

Wystawiamy opinie w sprawie:

 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica;
 • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica;
 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
 • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną;
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat;
 • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom;
 • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią);
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą;
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

- diagnoza uczniów i przedszkolaków pod kątem przyczyn trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych  i zaburzeń zachowania

- formułowanie zaleceń do pracy z uczniem dla nauczycieli, rodziców, opiekunów  i wychowawców

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa dla uczniów i ich rodziców

- prowadzenie terapii EEG - biofeedback

- diagnoza i terapia logopedyczna

- wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- pomoc nauczycielom w pracy z uczniami mającymi trudności edukacyjne i psychologiczne  z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej

- wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów  w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, w tym również na terenie szkoły, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka

- prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działań służących integracji zespołu, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej.

- prowadzenie psychoterapii oraz terapii rodzin

- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku 0-7 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności   lub zagrożonych niepełnosprawnością

 

W dniach 03.06.2015 – 10. 06. 2015 w naszej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej została przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty. Polegała ona na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Placówka realizuje koncepcję pracy.
 2. Procesy organizacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji   i organizacji korzystających z oferty placówki.
 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
 5. Promowana jest wartość edukacji.
 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych  i wewnętrznych.
 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

 Miło nam poinformować Państwa że pomimo krótkiego czasu naszej działalności ewaluacja we wszystkich obszarach funkcjonowania Poradni zakończyła się wynikiem pozytywnym.