HomeTERAPIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Terapia pedagogiczna:

1. Terapia dzieci  z grupy ryzyka dysleksji.

2. Terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania( dysleksja , dysgrafia).

3. Terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia).

4. Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki ( dyskalkulia).

5. Terapia dzieci z ogólnymi problemami w nauce ( usprawnianie zaburzonych funkcji

      percepcyjno-motorycznych).

6.  Terapia ręki czyli usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów  dłoni i palców.     Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci o niskiej sprawności manualnej, dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania,  robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego.

 

 Terapia psychologiczna:

 1. Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych mających wpływ na funkcjonowanie szkolne dziecka- terapia zaburzeń lękowych (nerwic), fobii społecznej, fobii szkolnej, odmowy uczęszczania na zajęcia szkolne, stresu pourazowego.

2. Terapia nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

3. Terapia zaburzeń koncentracji uwagi (zespołu ADD).

4. Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).

5. Terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych umysłowo).

6. Terapia zaburzeń zachowania  i agresji. (uczniowie zdemoralizowani, wagarujący będący w konflikcie z prawem).

7. Terapia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia).

8. Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów, których rodzice przebywają za granicą.

9. Terapia depresji.

10.Terapia zaburzeń rozwoju mowy, moczenia, tików nerwowych.